Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácií na tovary predávané spoločnosťou STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. Je záväzný pre spoločnosť STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. ako predávajúceho a kupujúceho, ako zákazníka. Prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom a nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka.

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru, len čo tento tovar zaplatí.
4.Predávajúci poskytne kupujúcemu na predávaný tovar záručnú dobu totožnú so záručnou dobou výrobcu. Záručná doba sa vzťahuje len v prípade dodržania technologických postupov pri zabudovaní stavebných materiálov.
5.Predávajúci za týmto účelom na vyžiadanie kupujúceho predloží certifikát a technologický predpis výrobcu na zabudovanie stavebného materiálu.

Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.
2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
3. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

Vady tovaru

1. Za vady tovaru sa považujú vady akosti, obalov, dodanie iného tovaru a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase kúpenia tovaru vedel.
4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

Záruka za akosť

1. Dĺžka záručnej doby alebo doba trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru je vyznačená na jeho obale. Ak je v zmluve alebo záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné.
3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

4. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.
3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Reklamácia vád

1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo: a) kupujúci vady zistil
b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní.
3.Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
4.V prípade odborného posúdenia chyby, navštívi zodpovedný pracovník výrobnej spoločnosti, ktorý u zákazníka uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30dní.
5.Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Nároky z vád tovaru

1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
2. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
3. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.
4. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami.
5.Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Záručná lehota je totožná so záručnou lehotou výrobcu na konkrétny tovar odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Menu