Podmienky pre vrátenie tovaru

Aký tovar môže zákazník vrátiť?

1. Zákazník môže vrátiť len tovar nepoškodený a originálne zabalený a zároveň tovar, ktorý pobočka, na ktorej bol zakúpený, bežne drží na sklade (t.j. tovar, ktorý je pravidelne v ponuke a nie je tovarom na objednávku).
2. Zákazník môže vrátiť len taký tovar, pri ktorom neuplynula doba dlhšia ako 90 dní odo dňa dátumu vystavenia dokladu uvedeného na Dodacom liste, ku ktorému sa vracaný tovar vzťahuje.
3. Tovar na objednávku štandardne zákazník nemôže vrátiť. Vo výnimočných prípadoch však môže zamestnanec, ktorý zodpovedá za danú komoditu rozhodnúť o vrátení tovaru na sklad aj pri tovare na objednávku – pričom má právo so zákazníkom dohodnúť konkrétne podmienky, za akých je to možné zrealizovať – napr. finančná kompenzácia, podmienený odber a pod.
4. Tovar s dátumom expirácie (najmä vrecovaný tovar a ostatný tovar s obmedzenou dobou spotreby) môže zákazník vrátiť len v prípade, ak expiračná doba tovaru nepresiahla viac ako dve tretiny celkovej expiračnej doby. Vo výnimočných prípadoch však môže zamestnanec, ktorý zodpovedá za danú komoditu rozhodnúť o vrátení tovaru na sklad aj pri tovare s dátumom expirácie pričom má právo so zákazníkom dohodnúť konkrétne podmienky, za akých je to možné zrealizovať – napr. finančná kompenzácia, podmienený odber a pod.

Aké doklady potrebuje zákazník k vráteniu tovaru?

Tovar môže zákazník vrátiť len na základe predloženia originálu pokladničného dokladu  z elektronickej registračnej pokladnice pri platbe v hotovosti, alebo originálu dodacieho listu (prípadne faktúry) pri vyúčtovaní formou faktúry.

Za aká cenu je možné tovar vrátiť?

Za pôvodnú cenu, zníženú o manipulačný poplatok vo výške 10% z pôvodnej ceny.

Je nutné vrátiť tovar na rovnakej pobočke, na ktorej bol zakúpený?

Áno, tovar je nutné vrátiť na pobočke, na ktorej bol zakúpený.

Ako postupovať pri vrátení tovaru?

Ak nejde o atypický tovar, objednaný výhradne pre Vašu zákazku a tovar vraciate na rovnakú pobočku, na ktorej ste ju zakúpili, stačí ho len priviezť na pobočku a kontaktovať zodpovedného pracovníka pobočky, ktorý vystaví potvrdenie o vrátení tovaru. Dobropis Vám bude následne vystavený na odbyte a zaslaný poštou alebo emailom. Ak ste tovar kúpili v hotovosti, je možné aj dobropis priamo na odbyte vyplatiť v hotovosti.

Kedy nárok na vrátenie tovaru zaniká?

1. v prípade, ak je tovar alebo jeho obal, ak je pri ďalšom predaji nevyhnutný poškodený, znehodnotený, zašpinený alebo neodborne vyčistený
2. pri omietkach resp. farbách, ktoré boli namiešané (podľa požiadaviek zákazníka)
3. po dátume expirácie pri tovaroch, na ktorých je takýto dátum uvedený

 

Menu