Podmienky vrátenia paliet

 

  1. Palety môže zákazník vrátiť len v takom prípade, ak neuplynula doba dlhšia ako 3 mesiace od dátumu vystavenia dokladu uvedeného na dodacom liste, ku ktorému sa vracané palety vzťahujú.
  2. Palety musia byť vrátené na predajňu spoločnosti STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., na ktorej boli kúpené.
  3. Pre určenie správneho množstva k vráteniu paliet sa zákazník preukáže dodacími listami.
  4. Spoločnosť STAVIVÁ-Garaj s.r.o. si uplatňuje pri vrátení paliet zákazníkom amortizáciu vo výške 15% z pôvodnej predajnej ceny paliet.
  5. Spoločnosť STAVIVÁ Garaj s.r.o. prijíma späť palety opotrebované, avšak neprijíma palety s väčším poškodením, brániacim bezpečnej preprave tovaru (prasknutá alebo chýbajúca noha, prasknuté alebo chýbajúce hranoly, obal napadnutý hnilobou a plesňou).
  6. Mieru opotrebenia a poškodenia určuje poverená osoba STAVIVÁ – Garaj s.r.o.
  7. Pokiaľ sa jedná o vratnú paletu typu EUR, musí byť čitateľne označená podľa platných predpisov.

 

Menu