Multicem je portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch.

Prednosti:

 • výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)
 • výborná plasticita (poter, betón)
 • veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
 • veľmi ľahké hladenie poteru
 • bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
 • bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou
 • po zavädnutí rýchle tvrdnutie (betón, poter, omietky)
 • rýchly nárast počiatočných pevností
 • nižší vývin hydratačného tepla

Použitie:

 • výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
 • výroba mált na murovanie a omietok
 • vhodný pre zhotovovanie betónov a poterov