Informácie o spracúvaní osobných údajov

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 31592872

kontaktné údaje: podnet@staviva.sk

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
  2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
  3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66
  4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
  5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia

Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na podnet@staviva.sk

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

 

1 Personálna a mzdová agenda
Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, požiarnej ochrany, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov.

 V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,

d) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

e) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

f) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

g) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

h) komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Názov informačného systému IS Karat
Právny základ  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,

 

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na BOZP, sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, požiarnej ochrany, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,  školiteľské organizácie, Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehota uchovania os. údajov Doba v zmysle interného registratúrneho plánu po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
2 Evidencia  uchádzačov o zamestnanie
Účel spracúvania osobných údajov

 

 Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania alebo ponuky práce na portáli profesia
Názov informačného systému IS Karat
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 

 

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehota uchovania os. údajov 1 rok odo dňa zaslania žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie

 

3 Ekonomicko-účtovná agenda
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov.
Názov informačného systému IS Karat
Právny základ  Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom  NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákonom

NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002

Z .z. o cestovných náhradách v znení jeho doplnkov.

 

 

 

 

Kategórie príjemcov –       orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy

podľa príslušných právnych predpisov, audítor

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Do doby stanovené osobitnými zákonmi
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb zamestnanci prevádzkovateľa,

– fyzické osoby – odberatelia, dodávatelia, uchádzači  v ponukovom konaní

– zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

– zástupcovia dodávateľov a odberateľov

 

4 Monitoring zamestnancov GPS
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie pracovnej disciplíny zamestnancov v zmysle §13 ods. 4 Zákonníka práce prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom, sledovania polohy a pohybu prostredníctvom GPS zariadenia v služobných motorových vozidlách,
Názov informačného systému IS Commander
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
Kategórie príjemcov –            orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

–            poisťovne

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov monitorovanie polohy služobných vozidiel prostredníctvom GPS – 1 mesiac po skončení pracovného pomeru;

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb zamestnanci
5 Kamerový systém  
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.
Názov informačného systému IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

 

Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov a poisťovne
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby v zázname vstupujúce do monitorovaného priestoru
6 Evidencia SZČO
Účel spracúvania osobných údajov Príprava a vedenie dodávateľských a odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému Evidencia zmlúv
Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Doba po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb SZČO

 

7 Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Účel spracúvania osobných údajov

 

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ § 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§13 ods 1.b)

Kategórie príjemcov Subdodávatelia, zásielkové spoločnosti
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Doba v zmysle interného registratúrneho plánu po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Fyzická osoba odberateľa, dodávateľa alebo ich zástupca (zamestnanec)
8 Prijatá a odoslaná pošta
Účel spracúvania osobných údajov
evidencia prijatej a odoslanej pošty.
Názov informačného systému
IS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty
Právny základ Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon

324/2011 Z.z. o poštových službách

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 30 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zaznamenané fyzické a právnické osoby – prijímatelia odosielatelia poštovej a emailovej korešpondencie

 

9 Reklamácia
Účel spracúvania osobných údajov Vybavovanie reklamácii  a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia reklamácií  alebo ich prekontrolovania

 

Právny základ Zákon č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa, zákon 372/1990 Z.z o priestupkoch , zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Do zániku účelu spracovania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zákazníci- fyzické, právnické osoby, odberatelia, alebo iné osoby v postavení účastníkov reklamačného konania
10 Jednorazový vstup do priestorov prevádzkovateľa
Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehota uchovania os. údajov Doba v zmysle interného registratúrneho plánu po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zaznamenané fyzické osoby vstupujúce do priestoru monitoringu
11 Sťažnosti
Účel spracúvania osobných údajov

 

Vybavovanie sťažností a vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností

 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené podľa zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z.

 

Kategórie príjemcov Žiadatelia
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov V zmysle registratúrneho poriadku
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Fyzická osoba – sťažovateľ alebo zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažnosti

 

 

12 Podnety podľa zákona NR SR    Č. 307/2014 Z. z.  o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Účel spracúvania osobných údajov

 

Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR  č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.
Názov informačného systému    IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov od doručenia podnetu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanci, dodávateliek a odberatelia tovaru a služieb,

Zamestnanci klientov, dodávatelia a odberatelia klientov